เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร.ที่ 297/2562 ลงวันที่ 10 พ.ค. เรื่องการมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในส่วนของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 44 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ.2560 เรื่องการปรับปรุงระบบการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จึงมอบหมายการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งกรณีเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้ การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระดับรองสารวัตร ถึง ผู้บังคับหมู่ ให้จเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับรองผกก.หรือพนังานสอบสวน ถึง ผู้บังคับหมู่ ในกองบัญชาการที่มิได้สังกัดในสำนักตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเป็นผู้แต่งตั้ง

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการรวมศูนย์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจทุกระดับไว้ที่ ผบ.ตร. ซึ่งหนังสือดังกล่าวถือเป็นการคืนอำนาจให้การผู้บัญชาการ โดยเมื่อจัดทำบัญชีเสร็จสิ้นแล้วจึงส่งให้สำนักงานกำลังพล (กองทะเบียนพล) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับผกก.ขึ้นไปเป็นอำนาจของผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติพิจารณาการแต่งตั้ง