PTT-KV-DJSI-Online

นับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งยังคงร้อนแรงเป็นที่จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้