วันที่ 21 เม.ย. 62 สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ประเทศไทยในสายตาคนไทย” โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 43.07 ระบุว่าคนไทยมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้อยละ 37.47 มองว่าสิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทย คือวัฒนธรรม และประเพณีไทย

ขณะที่ร้อยละ 55.22 ระบุว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของประเทศไทย คือการเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง และเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และร้อยละ 47.16 ระบุว่า เรื่องการไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพกฎจราจรเป็นการกระทำที่แย่ของคนไทย