Internet of Things เป็นอีกเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้มนุษย์สามารถสั่งการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้                  เช่น การสั่งเปิด – ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การสั่งงานระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

ผศ.ปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ               มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า นักศึกษา กลุ่ม IS46021N ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things” ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษารายวิชา Seminar in Management

         มุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ประสบการณ์การสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Creative Thinking มุมมองนักสร้างนวัตกรรมและได้รู้จักเครื่องมือ เทคโนโลยีสำหรับสร้างธุรกิจอัจฉริยะพร้อมแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จิรภัทร สำเภาจันทร์ บรรยายหัวข้อ Creative Thinking มุมมองนักสร้างนวัตกรรม รองนายกสมาคม  แฟรนไชส์ และไลเซนส์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ และ อาจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายในหัวข้อเรื่อง
“การสร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับธุรกิจด้วย Internet of Things” ภายในงานมีผลงานวิจัยด้าน IoT ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ มาโซว์ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่านได้ชมผลงานนักศึกษา และเป็นที่สนใจแก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน