อ.กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึง โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม The Best Hotelier ครั้งที่ 3 ว่า จัดขึ้นเพื่อผลักดันและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการโรงแรมในทุกสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มีทักษะคุณภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ (มสด.) จึงจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม The Best Hotelier อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ร่วมแข่งขัน “Elegant Bed Making” การปูเตียงและการตกแต่งเตียงประกอบลีลา ประเภททีม ทีมละ 2 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันทักษะปูเตียง และตกแต่งเตียง ตามแนวคิด “นวัตวิถี” โดยสามารถเลือกวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนจาก 3 ภาคของไทย คือ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ขณะทำการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแสดงลีลาผ่านบทเพลงที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เม.ย.62 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0-2 244-5770 (ตามวัน/เวลาราชการ)