วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเรา ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

ตั้งแต่ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษที่มีคุณต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีพระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา บังสุกุล โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ประธานในพิธี พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแล วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และอินเดีย ร่วมในพิธี มากว่า ๓๐๐ รูป/คน

และเวลา ๐๙.๓๐ น. จัดให้มีขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปนานาชาติ ๑๐ ประเทศ ที่อัญเชิญมาจากวัดนานาชาติในเมืองกุสินารา ไทย พม่า อินเดีย เนปาล ศรีลังกา กัมพูชา ธิเบต ภูฐาน จีน เวียดนาม โดยวัดไทยกุสินาราเเฉลิมราชย์ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็น พระพุทธรูปประทับยืนแบบสมภังค์ แสดงปางห้ามญาติ หรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ขวาเพียงข้างเดียว จากพระอุโบสถสู่พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา และพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยมี Rajanikant Mani Tripathi ส.ส. จังหวัดกุศินาคาร์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษามาร่วมในพิธีสรงน้ำพระ

ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้มี ๓ ศาสนา พุทธ อิสลาม และฮินดู และพระสงฆ์นานาชาติประเทศต่างๆ ไทย พม่า อินเดีย เนปาล ศรีลังกา กัมพูชา ธิเบต ภูฐาน จีน เวียดนาม มาร่วมสรงน้ำพระที่เมืองกุสินาราเป็นไปอย่างชื่นมื่น และอบอุ่นโดยมีน้ำเป็นจุดศูนย์กลาง และร่วมใจให้กลมเคลี่ยว ในประเพณีวันสรงกรานต์ วันปีใหม่ไทย