ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายคนคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อที่เคยหยุดระบาดไปแล้ว และได้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง อาทิ สถานการณ์การระบาดของโรคหัดในยุโรปในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561* ทั้งที่จริงแล้ว โรคติดต่อเหล่านี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่เกิดด้วยการรับวัคซีนอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วงอายุ ดังนั้น การให้วัคซีนในเด็ก จึงถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่ควรได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนในสังคม เนื่องจากโรคบางโรคสามารถออกอาการหรือกลายเป็นพาหะโรคติดต่อได้ หากไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่เด็ก

ด้วยเหตุนี้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การให้วัคซีนในเด็ก” เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครูและผู้ดูแลเด็กเล็ก ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สาขาบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) เมื่อเร็วๆนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการวัคซีนพ่อแม่” ซึ่งเป็นโครงการที่ BDMS จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ของพ่อแม่และผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กในหัวข้อต่างๆ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กในชุมชนแออัด ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และมีชีวิตวัยเด็กที่มีคุณภาพ ผ่านความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือ BDMS

ทาง BDMS ขอแนะนำคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองว่า เด็กควรได้รับวัคซีนจำเป็นให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ ส่วนวัคซีนเสริม คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองสามารถพิจารณาเลือกตามความพร้อมและความเหมาะสม โดยอาจเลือกเฉพาะวัคซีนเสริมบางชนิด อาทิ วัคซีนฮิบ (HIb) วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนเอชพีวี (HPV) ซึ่งเป็นวัคซีนเสริมที่สถานพยาบาลหลายแห่งให้ความสำคัญเทียบเท่ากับวัคซีนจำเป็น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีโรคที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นโรคร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การได้รับวัคซีนครบถ้วนทั้งวัคซีนจำเป็นและวัคซีนเสริม สำหรับเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง 12 ปี ถือว่าเป็นทางสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบัน เพราะการได้รับวัคซีนครบถ้วนจะช่วยให้เด็กๆมีร่างกายแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันโรคร้ายแรงต่างๆ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคมของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ http://www.bdms.co.th/th/our-community

* อ้างอิงข้อมูลจาก www.bbc.com/thai/ ยอดผู้ติดโรคหัดในยุโรปสูงเป็นประวัติการณ์