เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีนายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และผู้แทนสถาบันเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง จำนวน 100 ราย ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมว่า ในการป้องกันการทุจริต ต้องเริ่มจากที่ตัวเรา ต้องมีความหนักแน่น ไม่ก่อให้เกิดการทุจริต โดยยึดหลัก “สุจริต ไม่ทุจริต และโปร่งใส" หวังว่า ผลประโยชน์ในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำไปใช้กับองค์กรของผู้เข้ารับการอบรมต่อไป