ชลบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและแผนธุรกิจสหกรณ์ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายมานิต จงวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ลงพื้นที่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรและแผนธุรกิจสหกรณ์ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.)จำกัด อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลต้องการให้กลไกสหกรณ์เป็นกำลังสำคัญของการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้น โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศเพื่อจะให้สหกรณ์ที่เข้มแข็งเหล่านั้น ทำหน้าที่ในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือเกษตรกร สร้างความกินดี อยู่ดีให้กับประชาชนและส่งผ่านความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากรัฐบาลไปสู่ประชาชนผ่านกลไกของสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรมีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตของสมาชิก

จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 4 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด,สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด ,สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชลบุรี จำกัด เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายปรับโครงการการผลิตภาคการเกษตรให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก เป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป