สสจ.สมุทรสาคร ร่วมกับ สศท.10 ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือสมุทร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติด้านการเกษตร

นางฉลวย ชาญสวัสดิ์ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (สศท.10) จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตเกลือสมุทรของสมาชิกสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ณ ศูนย์เรียนรู้นาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม และสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลดังกล่าวได้สำรวจสมาชิกเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทรใน 3 จังหวัด (สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม และเพชรบุรี) เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ และสามารถกำหนดแนวทางอย่างชัดเจน ในการที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ที่ได้รับความเดือดร้อยจากภัยพิบัติด้านการเกษตรในอนาคตต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน