นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประธานเปิดโครงการจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสุโขทัย โดยกล่าวว่า สพฐ. โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) มีภารกิจขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นวัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และบางโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์ยาเสพติด และการแพร่ระบาด ในกลุ่มอายุระหว่าง 19-35 ปี และมีแนวโน้มจะมีอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง สพฐ. ได้จัดสรรฯ เพื่อดำเนินโครงการจัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสุโขทัย ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 เปิดเผยว่าในจังหวัดสุโขทัยมีหมู่บ้าน/ชุมชน สีแดง จำนวน 48 แห่ง ซึ่งรวมอยู่ในเขตบริการโรงเรียน 36 โรงเรียน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 2,094 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้จัดค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันฯเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา 12 โรงเรียน จำนวน 531 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สำหรับกิจกรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน ได้ใช้กระบวนการลูกเสือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดระเบียบสังคม โดยการแบ่งฐานการจำลองหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ 1 หมู่บ้าน ให้นักเรียนบริหารจัดการบทบาทสมมุติสำหรับการบริหารหมู่บ้านอย่างไรให้ปลอด หรือ ห่างไกลยาเสพติด การสร้างสัมพันธภาพ การเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การประชาคมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การสร้างกฎ บรรทัดฐาน และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด วิถีประชาหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การรายงานสถานการณ์หมู่บ้านปลอดยาเสพติด พร้อมการประเมินค่ายย่อยของคณะกรรมการ เพื่อมอบรางวัลธงขาวหมู่บ้านปลอดยาเสพติดดีเด่น..โดยคณะวิทยากรลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 2