เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าชายแดน โดยมีนางดุษณีภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และทีมงาน พร้อมด้วยสหกรณ์เป้าหมาย 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ภาคการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพด้านการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การบริหารจัดการและการตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน