เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 นายนาวี หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลัสเตอร์สินค้าปศุสัตว์ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์ ผู้ประสานงานคลัสเตอร์สหกรณ์ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์พัทลุง จำกัด สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาชัยสน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเบตง จำกัด ณ ห้องประชุมปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคลัสเตอร์เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนและพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าปศุสัตว์ระดับภาคต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน