สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2562 (City & Community Innovation Challenge 2019) เพื่อแก้ไขปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมืองและชุมชน โดยมีหัวข้อที่เปิดรับ ได้แก่ 1. นวัตกรรมการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ อาทิ การรับมือและตอบสนองต่อสถานการณ์ การบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 2.นวัตกรรมบริการสาธารณะ อาทิ การสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชน การแก้ปัญหาต่างๆในเมืองและชุมชน และ 3.นวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง อาทิ การจัดการระบบสุขภาพ นวัตกรรมสำหรับผู้ด้อยโอกาส

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 โครงการที่ผ่านการพิจาณาจะได้รับทุนสนับสนุนไม่เกินโครงการละ 1.5 ล้านบาท พร้อมนำนวัตกรรมและแนวความคิดไปดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นผลงานได้ที่ โทรศัพท์ 02-0175555 ต่อ 551 และดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ทาง www.nia.or.th/CITY

กองทุนประกันวินาศภัย