กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งสร้างเกราะป้องกัน ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ เสริมแนวรุกจับมือปปง.เชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกผ่านระบบเครื่อข่ายหน่วยงานภาครัฐหนุนสอบสวนตรวจสอบรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนสมาชิก จากฐานข้อมูลทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างนายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับพลตำรวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) และนายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ณ ห้อง 1201 ชั้น 12 สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ หรือใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด โดยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ซึ่งจะช่วยให้การสืบสวนและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงาน ปปง. เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาตให้สำนักงาน ปปง.ใช้ชื่อ-สกุลของสมาชิก ชื่อสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัด และที่ตั้งสหกรณ์ เพื่อการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเป็นการปรับปรุงข้อตกลงให้มีความสอดรับกับฐานข้อมูลและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน