เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด-ปล่อยตัวนักกีฬา งาน “สองน่อง ท่องวิถี 103 สหกรณ์ไทย” ปีที่ 2 เส้นทาง 25 กิโลเมตร โดยสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา และชมรมรักสุขภาพควนเนียง จัดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมทำความดี รายได้หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลควนเนียง และยังเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ณ ศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด จังหวัดสงขลา

กองทุนประกันวินาศภัย