“สมพล ตันติสันติสม” นั่งแท่นนายก สสอค. คนใหม่ ย้ำพร้อมสานต่องานคณะกรรมการชุดเก่า มุ่งสร้างสวัสดิการสมาชิก ควบคู่พัฒนาองค์กรเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.62 นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย พร้อมจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562-2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ.นนทบุรี

นายอุทัย กล่าวว่า สสอค. เกิดจากแนวคิดการสร้างให้มีองค์กรคู่เพื่อครูไทย คือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกศูนย์ประสานงาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคม ผู้ตรวจการสมาคม นายทะเบียน ที่ปรึกษา โดยการทำงานเต็มความสามารถภายใต้พันธกิจสำคัญคือ “เก็บเงินได้ จ่ายเงินเร็ว มีสมาชิกเพิ่มขึ้น” เพื่อให้สมาคมฯ “เป็นสวัสดิการของคนสหกรณ์ เอื้ออาทรและห่วงใย”

ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบบัญชี สำหรับปีบัญชี 2562-2563 ปรากฎว่า นายสมพล ตันติสันติสม ได้รับการไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายก สสอค. คนใหม่ มีคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับการสรรหาตามสัดส่วนของแต่ละภาค ทั้งหมด 31 คน และผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวน 5 คน

ด้าน นายสมพล ตันติสันติสม นายก สสอค. คนใหม่ กล่าวถึงแนวทางการบริหารงานว่า จะเสริมสร้าง ต่อยอด งานสมาคมฯ ให้เกิดความสมบูรณ์ และเข้มแข็ง ตามแผนงานยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2561-2565) ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ซึ่งมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) เป็นแกนนำหลัก โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของสมาชิกด้านสวัสดิการสูงสุด ควบคู่การพัฒนาองค์กรเข้มแข็ง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืน

“โดยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน จะเน้นการพัฒนาเชิงระบบ สมาชิกจะได้รับรู้ รับทราบ และเห็นความชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาของสมาชิก ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้พิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ เช่น ระบบสารสนเทศ จะมีการสานต่องานจากคณะกรรมการชุดเดิม และเร่งรัดพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งการบริหารจัดการ สารสนเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญ”นายสมพล กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน