นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายโกเมต ห่อทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรกลางฯการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ) ปี 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี จำนวน 50 ราย โดยมีนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอพรหมคีรี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านคลองหวัก หมู่ที่1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

นายชาตรี กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากหลายภาคส่วนร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเรื่องศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฏีใหม่ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างรายได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุน และ เรื่องการสื่อสารปฏิสัมพันธ์และจิตอาสา รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมพบปะ 5 ประสาน โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" อำเภอพรหมคีรี ร่วมพบปะพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ให้กับเกษตรกรด้วย โดยการดำเนินโครงการหลักสูตรกลางฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักของทฤษฏีใหม่ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในด้านต่างๆ จนเกิดความมั่นคง และยั่งยืน

กองทุนประกันวินาศภัย