โรงเรียนเตรียมทหารเตรียมถอดชื่อ “ทักษิณ” จากศิษย์เก่าดีเด่น-เรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวเหตุเป็นนักโทษหนีคดีถูกถอดยศและมีโทษจำคุก เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติถอดชื่อ นายทักษิณ ชินวัตร ออกจากศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหาร พร้อมเรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษหนีคดีและถูกถอดยศตำรวจและถูกพิจารณาจำคุก 2 ปี ทั้งนี้ ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัล กล่าวไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีมีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในทางเสียหายในสังคมทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตน เพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป หากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบฯขั้นต้น ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร จึงได้พิจารณาขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเรื่องการถอดถอน พันตำรวจโททักษิณชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 และถูกถอดยศเมื่อ 5 กันยายน 2558 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อ 21 ตุลาคม 2551 ว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก2 ปี จึงมีมติให้คืนรางวัล “นายทักษิณ ชินวัตร” ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ในที่ประชุม สำหรับ นายทักษิณ เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 10 นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 26 โดยสอบได้คะแนนเป็นที่ 1 ของรุ่น โดยปี 2534 นายทักษิณได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้านพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งได้รับเป็นคนแรก จากคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร และปี 2554 นายทักษิณได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวสาขาการบริหารจัดการ