ส.ป.ก. เร่งเครื่องงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ คทช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือ คทช. พื้นที่แปลงที่ดิน NO 44 (แปลงสุทัศน์) และประชุมหารือร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่แปลงที่ดิน NO 42 (แปลงจิวกังจุ้ย) เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

สำหรับพื้นที่แปลงที่ดินหมายเลข NO 44 (แปลงสุทัศน์) เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ฟ้องขับไล่และยึดคืนพื้นที่จากนายสุทัศน์ คุณรักษ์พงศ์ แล้วนำมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 114 ราย รายละ 5 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม 4 ไร่ และที่อยู่อาศัย 1 ไร่ นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่อีกประมาณ 200 ไร่นำมาจัดทำเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร ซึ่งทาง สปก. ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันทำเป็นเกษตรแบบแปลงใหญ่ เน้นการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย และ/หรือเกษตรอินทรีย์ ตามหลักการ “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช)

ขณะที่แปลงที่ดินหมายเลข NO 42 (แปลงจิวกังจุ้ย) เนื้อที่ประมาณ 1,434 ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานี ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ฟ้องขับไล่และยึดคืนพื้นที่จากบริษัท จิวกังจุ้ย จำกัด และได้ประกาศเป็นพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 ทั้งนี้ ส.ป.ก. ได้แบ่งพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ มาจัดสรรให้กับเกษตรกรสมาชิกสหพันธ์เกษตรภาคใต้ (สกต.) ที่ไม่มีที่ดินทำกินในลักษณะแปลงรวมแบบพื้นที่ คทช. จำนวน 66 ราย พร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการรังวัดจัดรูปแบบแปลงตามลักษณะการถือครองจริงเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเห็นชอบต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน