จัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้า!!! รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายปล่อยขบวนการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองถิ่น อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ ตลอดจน เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายบรรเจิด บุญเปีย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง และพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก การนำสายลงดินจึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้น โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดทั้ง 74 จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย

สำหรับเป้าหมายหลักของการดำเนินการครั้งนี้ มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน และที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางสำคัญ คือ บริเวณถนนมีชัย ตั้งแต่สี่แยกดอนแดงถึงหน้าวัดศรีสุมังค์ ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารและเคเบิ้ลทีวีเข้าร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance