ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่ คทช. แปลง NO.378 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้แทนเกษตรกร โดยได้กำชับ Area Manager ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด สำหรับโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์แบบแปลงรวมผ่านระบบสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เช่าที่ดินจาก ส.ป.ก. ทั้งแปลง เนื้อที่ประมาณ 570 ไร่ และจัดสรรให้สมาชิกทั้ง 47 ราย เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินจากสหกรณ์เพื่อทำประโยชน์ โดย ส.ป.ก. ได้ยกเว้นค่าเช่า 3 ปีแรกให้กับสหกรณ์ พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่โครงการ อาทิ อ่างเก็บน้ำ ถนนสายหลัก-สายรอง ถนนในแปลงเกษตรกรรม ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย และสำนักงานสหกรณ์พร้อมโกดังเก็บผลผลิต เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า พื้นที่บริเวณนี้เดิมเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมาก่อนและอยู่นอกเขตชลประทานทำให้มีสภาพแห้งแล้งและดินเสื่อมคุณภาพ หลังจากที่ ส.ป.ก. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาพื้นที่ทำให้ปัจจุบันเริ่มกลับมาทำเกษตรกรรมได้แล้ว แต่สภาพดินยังคงมีปัญหาอยู่และจำเป็นต้องทำการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง แนวทางหนึ่งที่ได้ฝากให้เกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันทำคือการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่ ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเป็นร่มเงาให้แก่พื้นที่ และใบไม้ยังเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับดินอีกด้วย นอกจากนี้การปลูกไม้เศรษฐกิจยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้และแหล่งเงินทุนให้กับลูกหลานในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง ขณะที่ นายเดชา พรมพันธุ์ใจ ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า เกษตรกรได้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 โดยสมาชิกเกษตรกรมีการรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน โดยยึดหลักที่ว่า “ต้องพึ่งพาตนเองให้ได้พร้อมกับการช่วยเหลือผู้อื่น” พร้อมกันนี้ได้ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาจนปัจจุบันพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ยังได้กำชับ Area Manager ให้ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาเกษตรกรรม และการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ คทช.เขาซก มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้ที่มั่นคง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น