เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ซึ่งมีสมาชิก 16 จังหวัด เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง แทนนายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย ที่ได้ลาออกไป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ นายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาบภาคกลาง โดยมีนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง รศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายยุทธนินทร์ สุวรรณอำไพ ปลัดเทศบาลเมืองสระบุรี และนายกเทศมนตรีจาก 16 จังหวัดภาคกลาง ร่วมแสดงความยินดี

นายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง กล่าวว่า สันนิบาตเทศบาลภาคกลางก็เป็นองค์กรที่จะเข้ามาช่วยในการสนับสนุนการทำงานของสมาชิกทั้งหมด ในส่วนของสันนิบาตเทศบาลภาคกลางนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก ส่วนใหญ่อยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย คอยสนับสนุนการทำงานกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร

“การทำงานสันนิบาตเทศบาลภาคกลางก็จะคอยรวมรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ หรือแก้ปัญหาให้กันก่อนที่จะนำไปถึงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในการแก้ปัญหาให้กับสมาชิก ซึ่งสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจะมีประชุมอยู่ทุกเดือนอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่เทศบาลในภาคกลางจะเป็นพื้นที่อยู่ใจกลางเมือง และเป็นชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาอุปสรรคจะน้อย ส่วนใหญ่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลือกัน ในกรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัย หรือมีน้ำท่วม หรือปัญหาอุปสรรคอื่นๆก็จะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งถือว่าสมาชิกมีความพร้อมอยู่ในระดับที่ดี” นายหมวดโทเอกพันธุ์ กล่าว