นายเปรม   คำวัฒนา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  สุโขทัย  เขต 2  มอบเกียรติบัตรรางวัล  “SERVICE  AWARDS”  ยอดเยี่ยม  ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้าง  ในสังกัดผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตบริการ ขยันหมั่นเพียรต่อการปฏิบัติหน้าที่  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2562  จำนวน  3  ราย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน