โรงเรียนตากพิทยาคม จ.ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณพ. ศ. 2562  เพื่อพัฒนาให้ครูบรรจุใหม่ เป็นครูที่ดี มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นครู  โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  เป็นประธานพิธีเปิดอบรม นายฐาปนา เอี่ยมเขียว ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ การพัฒนาครูบรรจุใหม่ หรือครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้สามารถปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม เป็นครูมืออาชีพ  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายการประกอบอาชีพ ควบคุมทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นครู

ผู้เข้าพัฒนา เป็นครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2561 จำนวน 233 คน โดยมีหลักสูตรการพัฒนาคือ1.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.การเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  3.จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและการประกันคุณภาพทางการศึกษา  4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวรินทร์  ชำนาญผา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวว่า การจัดการอบรมพัฒนาครูในครั้งนี้  สพม.38 มุ่งหวังว่าครูผู้ช่วย จะได้รับการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบท บาทหน้าที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครู และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนเป็นข้าราชการครูที่ดีต่อไป