สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขานรับนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเปิดโครงการสัมมนา อีก 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 นายสมพิศ ทามี รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาโครงการสัมมนาเรื่อง "กฏหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น" และการปรับปรุงห้องพักของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส เพื่อบริการให้กับสหกรณ์สมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช นางสาวกาญจนา คำพุฒ และนายวงศกร เอการัมย์ กรรมการอนุพัฒนาสหกรณ์ นายสมชาย รัตนอารี ผู้ตรวจสอบกิจการ นายจำนงค์ จันพร ที่ปรึกษา สสท. นายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ สสท. และนายเกรียงไกร ขำอินทร์ รองผู้อำนวยการ สสท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัชนี 6 (ไม้สัก) ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

นายสมพิศ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายจากกระทรวงเกษตรฯที่เน้นให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ พัฒนาคน เน้นให้ความรู้ เพื่อให้สหกรณ์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนา กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็นเพิ่มอีก จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ และนครศรีธรรมราช ซึ่งจากเดิมกำหนดจัดเพียง 6 รุ่น ทำให้เพิ่มเป็น 9 รุ่น ครอบคลุมพื้นที่สหกรณ์ทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกอีกด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ลงทะเบียนในราคาประหยัด จึงมีแนวคิดปรับปรุงห้องพักในส่วนของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น โดยจะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง SMART TV และจัดเตียงเสริม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีห้องพักที่ทันสมัย ในราคาที่ไม่แพง เพื่อคืนเงินค่าบำรุงในรูปแบบการจัดสัมมนาให้ความรู้สู่สหกรณ์ทุกภูมิภาค ตามนโยบายของคณะกรรมการชุดที่ 25

“ขอยืนยันว่าคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ซึ่งมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นประธานกรรมการดำเนินการ จะดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่น พีฒนาสหกรณ์ ตามสโลแกนที่ว่า เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”รองประธานกรรมการดำเนินการฯ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน