สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย พระสงฆ์ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปถวายแก่พระสงฆ์ และมอบแก่ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันนี้ เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 170 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส ในการนี้เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่ครอบครัว นายมูหัดมะห์ฟาอีส เจะโกะ ครอบครัวสิบตำรวจเอก มูอำมัดฟัยซอล ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ครอบครัว สิบตำรวจโท รุสไวดี สาแม และครอบครัว สิบตำรวจโท นเรศว์ เอียดทอง เกิดเหตุเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เสร็จแล้ว เดินทางไปยังวัดเทพนิมิต (วัดบ้านกลาง) อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอัฐบริขาร ไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และเชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 7 ราย

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 150 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เสร็จแล้ว องคมนตรี เดินไปยังค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยมอาสาสมัครทหารพราน ธีรวัฒน์ กันทะนิจ และนางสาว มายูรี เจ๊ะดือเร๊ะ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ในการนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ประชาชน ครอบครัวผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในตอนบ่าย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้เปิดทำการเรียนการสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และมีวิชาชีพติดตัวเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ซึ่งได้เปิดสอนรุ่นแรกเมื่อปี 2553 ในสามสาขาวิชา ได้แก่ ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และช่างซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 8 รุ่น 477 คน