กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) ชุดใหม่ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงในระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ชุดใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 นี้ เพื่อทดแทน อกม. ชุดเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 4 ปีแล้ว และให้ อกม. ชุดใหม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง อกม. หรือ เกษตรกรจิตอาสา มาจากอาสาสมัครเกษตรที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านและภาครัฐ โดยให้แต่ละหมู่บ้านประชุมคัดเลือก อกม. กันเองหมู่บ้านละ 1 คน

สำหรับหน้าที่หลักของ อกม. คือ สำรวจ จัดเก็บ และรายงานข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรของหมู่บ้าน และทำงานร่วมกับกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล รวมถึงประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกรในหมู่บ้าน และติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำงานเสมือนหรือทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในระดับตำบล

ส่วนคุณสมบัติของ อกม . คือ จะต้องเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีอายุไม่เกิน 65 ปี จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร อันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม มีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ที่สมัคร มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสนใจ กระตือรือร้นในงานด้านพัฒนาการเกษตร มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ความประพฤติดีและเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน สามารถติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรภายในพื้นที่ได้ รวมทั้งนำความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับถ่ายทอดสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้ และขึ้นทะเบียนความเป็นเกษตรกรกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ เครือข่าย อกม. มีจำนวนรวม 16 สาขา ได้แก่ ครูบัญชี หมอดิน ประมง เศรษฐกิจการเกษตร ครูยาง อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน อาสาสมัครฝนหลวง อาสาสหกรณ์ ชลประทาน ชาวนาอาสา สารวัตรเกษตร ปศุสัตว์ หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบการคัดเลือก อกม. ในสาขาเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ อกม. จะได้รับคือ ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรตามที่กระทรวงฯ จัดขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน