สันนิบาตสหกรณ์ฯ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ให้ความรู้สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาทฯ ปลุกพลังศรัทธา แก้ NPL เน้นออมเงิน ออมหุ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชุม สมาชิก กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ "ปลูกพลังศรัทธา พัฒนาสหกรณ์" ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรสมัชชาประสาท จำกัด จัดขึ้น ณ จังหวัดสุรินทร์

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรภาคการเกษตร ทำให้รับทราบปัญหาของสหกรณ์การเกษตรสมัชชาประสาท จำกัด เนื่องจากสหกรณ์ฯ กำลังประสบปัญหา สมาชิกไม่เข้าใจ ไม่มีวินัยการออม และบางส่วนขาดความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ ขาดความรู้เรื่องชลประทาน และเทคโนโลยีทางการเกษตร มีอาชีพทำนา เพียงอาชีพเดียว ส่งผลให้สมาชิกประสบปัญหาไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตร หรือประกอบอาชีพทำนา และสหกรณ์ฯ ยังประสบปัญหา ขาดทุนสะสมเกิน 2 ปี โดยได้คำแนะนำสหกรณ์ฯ เลิกคิดดอกเบี้ยแพง เน้นช่วยเหลือสมาชิก หากเป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อยากให้สหกรณ์ฯ ช่วยปลดหนี้ เพื่อให้หนี้ลด ดอกลด สมาชิกอยู่รอด สหกรณ์อยู่รอด

“ใครเป็นหนี้ ต้องใช้หนี้ สมาชิกสหกรณ์ต้องศรัทธาสหกรณ์ ออมเงิน ออมหุ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่าปล่อย NPL หนีหนี้สหกรณ์ เพราะสหกรณ์เป็นที่พึ่ง ระบบสหกรณ์ เป็นหลักการที่ดีที่สุด ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะแม้แต่เงินค่า 10 บาท หากเปลี่ยนมือ 10 ครั้ง เท่ากับเงิน 100 บาท ดังนั้น ต้องช่วยเหลือซื่งกันและกัน ให้สหกรณ์อย่าเน้นกำไร ขอให้ปล่อยดอกเบี้ยต่ำ จะทำให้สมาชิกสามารถทำปลดหนี้ ธ.ก.ส. และรักษาที่ดินไว้ได้ ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ยินดีจะช่วยเรื่องความรู้ และประสานหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในเรื่องหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่สหกรณ์กำลังประสบปัญหาโดนฟ้องร้องจากภาครัฐ เพื่อให้สหกรณ์เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิกตามสโลแกนที่ว่า เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน