สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ขณะที่ “ปรเมศวร์” ยันให้ความช่วยเหลือทุกสหกรณ์ที่มีปัญหา พัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวงศกร เอการัมย์ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี เข้าร่วมสังเกตการณื พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์

ในโอกาสนี้ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. ได้บรรยายพิเศษว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการชุดที่ 25 ได้มีนโยบาย ในการคืนเงินค่าบำรุงกลับไปในรูปแบบการสนับสนุนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งกับสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุกด้าน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีจำนวนถึง 104 สหกรณ์ จากสหกรณ์ 6 ประเภท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อให้สามารถพึ่งพากันเองและมีความสามัคคี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

การประชุมใหญ่ฯครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ชุดใหม่ ซึ่งมาจากสหกรณ์ภาคการเกษตร 76 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 10 แห่ง สหกรณ์ร้านค้า 1 แห่ง สหกรณ์บริการ 7 แห่ง สหกรณ์ประมง 1 แห่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 9 แห่ง โดยในระเบียบของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ โดยกรรมการที่ได้รับเลือก จะต้องมีคุณสมบัติคือ ต้องเป็นสหกรณ์ที่ไม่ค้างจ่ายเงินค่าบำรุง มีจิตอาสา และสามารถทำงานขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้ง ซึ่งแบ่งตามสัดส่วนสหกรณ์ทุกประเภท เป็นคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประกอบไปด้วย 15 ท่าน ดังนี้ นายสุพัฒน์ โพธิสาร สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ เป็นประธาน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1.นายศุภรัตน์ พูนกล้า 2.นายสุชีพ ชุติพันธ์พิสุทธิ์ 3.นายวีระ สาผลุน 4.นางธัญญาวีร์ พ่อค้า 5.ระเบียบ ชูวา 6.นายศิริวัฒน์ นิสัยกล้า 7.นางสาวพลมาลัย เทียมปาก 8.นายทรัพย์ ยงคง 9.นายณรงค์ศักดิ์ สร้อยเพ็ชร 10.นิวัติ ตังวัฒนา 11.นางสาวอุษา วงสิงห์ 12.นางวรรณพร เรียงวีระ 13.นางเฟื่องฟ้า อุดมกรี และ14.นายไพฑูรย์ บางกระสัง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน