สสท. เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรวันวันวัน จำกัด ส่งเสริมสมาชิก ทำนาส่วนผสม ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงเกษตร ของสหกรณ์การเกษตรวันวันวัน จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สหกรณ์การเกษตรวันวันวัน จำกัด ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกทำนาส่วนผสม มีการทำแปลงผัก สหกรณ์แนะนำให้เกษตรกรสมาชิก ปลูกข้าวต้นทุนต่ำ 1 ไร่ไม่เกิน 20,000 บาท มีผลผลิตข้าวได้ 300-400 กิโล เป็นสูตรการทำนา ทำข้าว 10 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่การปลูกข้าวของตัวเอง มีการส่งเสริมให้ทำพันธุ์ข้าวใช้เอง 1 ไร่ใน 10 ไร่ สหกรณ์ฯ เน้นบริหารทุนเป็นหลัก ลงทุนในการทำพันธุ์ข้าวหลายสายพันธุ์ มีเกษตรกรหลายท่าน ปลูกข้าวเป็นต้นแบบเพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ สหกรณ์ส่งเสริมพันธุ์ข้าวพันธุ์คัด ให้ชาวบ้านทำแบบง่ายๆ ปลูกข้าวในถุงเด็กประถมเด็กมัธยมสามารถหัดทำ หัดปลูกข้าวในถุง และเป็นการส่งเสริมให้เด็กหัดปลูกข้าว

นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทำข้าวพันธุ์ข้าวหอมนิล ได้รับรางวัลแชมป์ 5 ปีจากกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งยังมีแนวคิดทำการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ สบู่ ยาสระ จากข้าวหอมนิล นำมาสกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างขอ อย. คาดจะเปิดส่งออกและขายในประเทศ ในเดือนพฤษภาคมนี้

กองทุนประกันวินาศภัย