PTT-KV-DJSI-Online

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มอบ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ เน้นให้ความรู้กฎหมาย แก้ปัญหาหนี้สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนงบฯ 4.6 ล้าน อบรมฟรี!!

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีประเด็นสาระสำคัญคือ 1.สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม คพช.ให้ดำเนินการให้ความรู้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยเป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วมกับขบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท 2.จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ โดยให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกฎหมายใหม่ และช่วยเหลือเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การแก้ไขคำสั่งทางปกครองของนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์ได้รับผลกระทบ

3.คพช.รับทราบเรื่องที่ สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะจัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย โดยเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และเชิญขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติ มาร่วมประชุมเพื่อให้ทางรัฐบาลรับทราบปัญหาของขบวนการสหกรณ์ 4.มอบหมายภารกิจให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและสัมมนาในการพัฒนาสหกรณ์ ในการช่วยเหลือประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์การแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

นอกจากนี้ ในปี 2562 ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จากเงินดอกผลทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัดสินใช้ เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งเดิมได้แค่ปีละ 300,000 บาท ปีนี้ได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 460,000 บาท เพื่ออบรมสหกรณ์ฟรีทั่วประเทศ เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เล็งเห็นถึงความจำเป็น และมั่นใจในการทำงานของสันนิบาตสหกรณ์ เพื่อผลักดันเป็นองค์กรที่พึ่งพิงสำหรับสหกรณ์ทั่วประเทศได้อย่างแท้จริง