นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (สสพ.1) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอาชีพและเชื่อมโยงธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร โดยอบรมให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ จำนวน 30 คน โดยดำเนินการจัดประชุม ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ และ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ