เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี มีคณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุม 150 คน โดยประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และชี้แจงผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบพร้อม ทั้งได้เลือกตั้งคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 13 คน เพื่อเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรม สหกรณ์ในโรงเรียนในปีการศึกษาถัดไป ณ โรงเรียนเพียงหลวง15(บ้านรังแตน) อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าไปคอยให้คำแนะนำแก่ครูและนักเรียน โดยเริ่มจากการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความเข้าใจในงานสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และหันมาให้ความสำคัญในการที่จะนำวิธีการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากนางบุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นอย่างดีในการจัดตารางเรียนชั่วโมงกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาสหกรณ์ทุกวันพุธ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน