นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง และ นางสาวสุมาลี มาสุวรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวม 9 สหกรณ์ 12 สัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายและแปรรูปปุ๋ยผสม 10.60 ล้านบาท เพื่อรวบรวมน้ำยางสด 15.60 ล้านบาท เป็นเงินทั้งสิ้น 28.20 ล้านบาท

นายชาย คงแก้ว สหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การให้กู้ เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับพัฒนากิจการของสหกรณ์ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก ภายใต้แนวคิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความเอื้ออาทรต่อสังคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย โดยใช้เงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และพัฒนางานของสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน