วันนี้ (13 มี.ค.62) พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ทัพเรือภาคที่ 3 (11 มี.ค.) ปีที่ 27 พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมในพิธีฯ ซึ่งได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงเซ่นไหว้เจ้าที่ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พิธีสงฆ์ และพิธีทางศาสนาอิสลาม พร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ- ลูกจ้างและพนักงานราชการ โดยมี อดีตผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรชุมชนและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมือง จว.ภูเก็ต

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทัพเรือภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันราชอาณาจักร การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความมั่นคง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ปฏิบัติของทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มิได้เกิดจากการดำเนินการของคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของทุกคน จึงเป็นผลให้ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปว่า “ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง”

ในปีงบประมาณ 2562 นี้ ทัพเรือภาคที่ 3 จะยังคงพัฒนาและปรับปรุงด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ทัพเรือภาคที่ 3 มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและตามที่กองทัพเรือมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้พิทักษ์ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติด้วยสมรรถนะระดับสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ภายใน 2567” เช่น การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถด้านองค์บุคคล และการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับกำลังพล เป็นต้น เพื่อให้สามารถรับสถานการณ์ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะปรากฎเป็นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน