PTT-KV-DJSI-Online

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขานรับนโยบายรมช.เกษตรฯ รายงานผลการจัดอบรมเสริมความรู้เรื่องกฎหมายสู่สหกรณ์ มุ่งพัฒนาบุคลากรเข้มแข็ง คาดภายในครึ่งปีให้ความรู้สหกรณ์ครึ่งประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมด้วยนายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าพบ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการทำงานสนองนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ขอให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาคน

ซึ่งขณะนี้ทางสันนิบาตสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้สหกรณ์ทุกภูมิภาคสามารถเข้ารับบริการอบรมกฏหมายใหม่ โดยได้ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว 2 รุ่น คือ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8 จังหวัด คาดภายใน 6 เดือนสามารถอบรมให้ความรู้กว่าครึ่งประเทศ โดยไตรมาสแรก น่าจะครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ซึ่งเป็นไปตามภารกิจหลักของสันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบรับที่จะไปพบสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาจากสมาชิก โดยสันนิบาตสหกรณ์จะประสานงานและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พบปะพูดคุยต่อไป

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรครั้งนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ เน้นการพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์และ โดยเฉพาะในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะจัดประชุมวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย ซึ่งสันนิบาตแปลว่าการประชุม จึงจัดการประชุมแบบเวทีอาเซียน ยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ โดยให้ชุมนุมใหญ่เสนอปัญหา ของสหกรณ์เพื่อนำปัญหาสู่รัฐบาลและจะเชิญนายกรัฐมนตรี มาร่วมงานกับสหกรณ์ และจะให้คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังปัญหา โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะนำปัญหารวมเล่มเพื่อส่งมอบให้ คพช.รับไปพิจารณาต่อไป