PTT-KV-DJSI-Online

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกลางทุ่งสง จำกัด เปิดอาคารสำนักงาน จากความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิก พัฒนากิจการก้าวหน้า พร้อมเป็นที่พึ่งแก่สมาชิก

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกลางทุ่งสง จำกัด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายนิกร บุญญานุกุล ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกลางทุ่งสง จำกัด และนายสวาท อำลอย ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกลางทุ่งสง จำกัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคใต้ เข้าร่วม

ในพิธิเปิด ช่วงเช้าได้มีพิธีสงฆ์ และภายในงานยังมีการจัด กิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการออมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับเป็นที่พึ่งของสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 164 คน มีพนักงานจำนวน 2 คน มีทุนเรืองหุ้น 7,505,610 บาท ทุนสำรอง 1,190,538.53 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,430,597.33 และสหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 14,625,234.04 บาท

นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกลางทุ่งสง จำกัด ได้ดำเนินกิจการมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึ่งพาของมวลสมาชิกมาจนถึง ทุกวันนี้เป็นเวลา 22 ปี และความสำเร็จที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนี้จึงได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของมวลสมาชิกสหกรณ์ทุกคนที่ให้การสนับสนุนทั้งกำลังแรงกายและกำลังแรงใจทำให้เกิดอาคารสำนักงานที่สวยงามเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกแห่งนี้จนประสบความสำเร็จด้วยดี