วันที่ 11 มี.ค.62 นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในการผลิตการเกษตร ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีรายได้เพียงพอ สำหรับครัวเรือน โดยมีสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิก สถาบันเกษตร จำนวน 13 สหกรณ์ สมาชิก 108 ราย ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา