เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา และการเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นได้เยี่ยมชมการดำเนินงานและร้านจำหน่ายสินค้าและปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นหนึ่งธุรกิจของสหกรณ์ในการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตมาบริการแก่สมาชิก โดยมีนายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายพุฒ ชำนาญถิ่นเถื่อน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด คณะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ