กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจสหกรณ์

ในปัจจุบันสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรมทางการเงินขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการสหกรณ์ ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการบัญชี การสอบบัญชีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์เป็นอย่างมาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริมระบบบัญชีให้มีความทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และเท่าทันกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรจะเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ที่จำเป็นต้องตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อย่างรู้เท่าทัน และมีความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ที่ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของกรมฯในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งมีความยุ่งยากในการตรวจสอบ มีความหลากหลายซับซ้อนของธุรกิจ และมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบันทึกรายการบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ต้องมีภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งให้สามารถเป็น Cyber Auditor เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงภารกิจอื่นๆของกรมฯ ให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกในการทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูงขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ระดับสูง ได้เพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงวิชาการและทางเทคนิค มีความเข้าใจ และก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านสอบบัญชี ตลอดจนรู้เท่าทันการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กฎหมาย คำสั่ง คำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การตรวจสอบการทุจริต การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม ACL และ CATS การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการสอบบัญชี ตลอดจนการประสานงานเพื่อการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การซักถามปัญหาการปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร