เมื่อวันที่ 11 มี.ค.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ซึ่งสหกรณ์มีสมาชิก 199 ราย จำนวนโค 6,243 ตัว เดิมสหกรณ์มีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สามารถรวบรวมน้ำนมดิบ แต่ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานและมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ขนาด 60 ตันต่อวัน งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 23,200,000 บาท โดยรัฐอุดหนุนให้สหกรณ์ 16,240,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 6,960,000 บาท ซึ่งอาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบแห่งนี้จะสามารถอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก และสหกรณ์สามารถบริหารจัดการศูนย์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบ GMP ซึ่งจะทำให้น้ำนมมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป