วันที่ 11 มีนาคม 2562 สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศพท.ส่วนหนึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี และ บางพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับคุณภาพอากาศบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย พบค่า PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น จนอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทส. โดยคพ.จึงได้ประสานจว.เชียงราย ในการเพิ่มมาตรการต่างๆ และในขณะเดียวกัน ก็ได้ทำหนังสือประสานกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอให้ช่วยเฝ้าระวังและควบคุมการเผาในที่โล่ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองส่งผลกระทบข้ามแดน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละออง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี - มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสีส้ม 10 พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 1 พื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) - ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 29 - 117 มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) - ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 51 - 149 มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai

นายประลอง กล่าว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในวันนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งติดชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พบค่า PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น จนอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทส.โดย คพ. จึงได้ประสานจว.เชียงราย ในการเพิ่มมาตรการต่างๆ รวมทั้งได้ทำหนังสือประสานกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังและควบคุมการเผาในที่โล่ง ทั้งนี้เป็นไปตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในระดับภูมิภาคอาเซียน เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ประเทศพม่า เพื่อลดผลกระทบและไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองข้ามแดน ต่อไป