ส.ป.ก. เร่งเครื่องสำรวจพื้นที่นำร่อง จ.ระยอง เตรียมทำเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐมนตรี

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของนิคมเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อเตรียมยกระดับเป็นระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า นิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 900 กว่าไร่ และได้จัดสรรให้เกษตรกรจาก 3 โครงการ รวม 172 ราย เข้าทำประโยชน์ ได้แก่ โครงการศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจนจังหวัดระยอง จำนวน 44 ราย โครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปดิน จำนวน 50 ราย และโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ จำนวน 78 ราย ซึ่งเกษตรกรในแต่ละโครงการได้รับการส่งเสริมให้ทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้จะจำหน่ายให้เกษตรกรซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นำไปจำหน่ายต่อและเกษตรกรบางรายนำสินค้าไปจำหน่ายเอง โดยมีตลาดรองรับที่สำคัญคือพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง เกษตรกรจึงไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดแต่มีปัญหาเรื่องการผลิตที่ไม่พอจำหน่ายได้ตลอดปี

พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง ตั้งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ซึ่งมีน้ำตลอดปีแต่พื้นที่นิคมอยู่สูงกว่าระดับอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอ่างและระบบกระจายสูบน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ แต่เนื่องจากพื้นที่นิคมมีความสูงต่ำของระดับพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้พื้นที่เนินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง และพื้นที่ลุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน จึงได้สั่งการให้สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เป็นเนินเขา พร้อมเร่งก่อสร้างประตูกั้นน้ำจำนวน 2 ประตู บริเวณอ่างเก็บน้ำกลางพื้นที่นิคมเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

จากความพร้อมของเกษตรกร ศักยภาพพื้นที่ ตลอดจนแหล่งจำหน่ายสินค้าของนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.ระยอง นี้ ส.ป.ก.จะได้เร่งเข้าไปพัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเป็นพื้นที่ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่สำหรับผลิตอาหารปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลายและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้อยู่ได้ อยู่ดี และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป