ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ “Student : Market” และเยี่ยมชมร้านค้าของนักเรียน ในรูปแบบตลาดนัด โดยให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน นำผลิตภัณฑ์ที่ลงมือทำเองจากการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น มาเปิดร้านจำหน่ายให้ผู้สนใจได้ชม ได้ชิม และได้ช้อป โดยทำเอง ขายเอง ให้กับผู้เข้าชมตลาด ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ประเภทเพลงสากล เพลงไทยลูกกรุง เพลงไทยลูกทุ่งของนักเรียนโรงเรียนระดับ ม.ต้น ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของทักษะวิชาชีพวิชาชีพ และการแสดงของนักเรียน ณ สนามลานกีฬาอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เมื่อเร็วๆ นี้

นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สุโขทัย เขต 2 เปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 37 โรงเรียน จัดโครงการกิจกรรมศูนย์วิชาชีพในสถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนร่วมวิชาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เข้าเรียนหลักสูตรที่ตนเองสนใจหนึ่งหลักสูตร หรือ หนึ่งวิชาชีพ เพื่อสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทางด้านผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพตามความถนัด

จบหลักสูตรสามารถแสดงออกถึงองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพด้านวิชาชีพ การประดิษฐ์ การสร้างสรรค์ผลงาน การคิดงาน ที่จะเป็นพื้นฐานด้านอาชีพและเป็นการค้นพบตัวตนตามความถนัด และมีแรงบันดาลใจในการอยากคิด อยากค้นคว้า เรียนรู้อย่างต่อยอด นักเรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และเพื่อการมีงานทำในอนาคต

ทั้งนี้ สพป. สุโขทัย เขต 2 สนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าพาหนะเดินทางในการนำนักเรียนมาเรียนที่ศูนย์ต่าง ๆ และงบประมาณค่าวิทยากรบุคคลภายนอก จนจบหลักสูตร มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนทั้งสิ้น 1,160 คน 28 โรงเรียน 28 ศูนย์ และจัดทำ MOU กับ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง และ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กำหนดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อีก 2 ศูนย์ รวมเป็น 30 ศูนย์ 60 หลักสูตร เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.-1มี.ค.62 โดยมีหลักสูตรที่สนใจและเรียนจนจบหลักสูตรทุกคน