รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และในฐานะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กล่าวถึงโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวให้กับตำรวจท่องเที่ยวว่า โครงการดังกล่าว จัดภายใต้การสนับสนุนของสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมให้ตำรวจท่องเที่ยว มีทักษะใช้ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร และประสานงานกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน ส่งผลให้เข้าใจนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีน

รศ.พัชรีกล่าวว่า สถาบันขงจื่อ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (มสด.) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีน ผ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Office of Chinese Language Council International) หรือ HANBAN ซึ่งมีสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ กรุงปักกิ่ง และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Wang Huichang ตัวแทนฮั่นปั้นประจำประเทศไทย มากล่าวเปิดโครงการด้วยตนเอง เพราะสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี ถือเป็นศูนย์กลางสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวัฒนธรรมและภาษาจีนในภาคตะวันตกและ ภาคกลางของไทย ส่งเสริมการสอนภาษาจีนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและแก่สาธารณะ ผ่านหลักสูตรและโครงการที่หลากหลาย จัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนผ่านสื่อการเรียนรู้