วันนี้ ( 7 มี. ค.63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทองโดย จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับมูลนิธิข้าราชการ จัดสัมมนา จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า จังหวัดอ่างทอง ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาลในด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการจัดทำโครงการ จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองน้อมนำคุณธรรมคำสอนหรือศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน ตามแบบอย่างของพระองค์ท่านให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และเพื่อให้หน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดอ่างทองเป็นองค์กรคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท และนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ บรรยายหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา