สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์" พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นำไปปฏิบัติได้ในโรงเรียน

นายอดุลย์ คนมั่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์" ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 2 ปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการที่สหกรณ์ 3 ชลบุรี และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 4 นครนายก จัดขึ้น เพื่อต้องการให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนการสหกรณ์ ได้รับแนวทางและพัฒนาหลักสูตรและนำไปใช้การเรียนการสอนในเรียน แก่นักเรียนให้สามารถใช้วิธีการสหกรณ์สามารถปฏิบัติได้ในโรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนเมาท์เทนีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

นายอดุลย์ กล่าวว่า จากการจัดอบรมที่ผ่านมาได้สำรวจผลการดำเนินงานพบว่า ครูสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ได้ นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนรู้ เป็นวิชาการที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยการจัดกิจกรรมการออมทรัพย์ กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิตอันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และเพื่อเป็นการขยายผลให้ครอบคลุมสำหรับครูผู้รับผิดชอบวิชาการสหกรณ์ที่ยังไม่เคยเข้าอบรมโครงการดังกล่าว จนถึงปี พ.ศ. 2551 จึงจัดให้มีการประเมินโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โดยกำหนดหลักเกณฑ์ประเมิน วัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและพฤติกรรมสัมฤทธิ์ผล ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อส่งเสริมการสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์ในชุมชน

ปัจจุบันมีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,097 โรงเรียน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบุคลากรใหม่ที่ไม่เคยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดแผนปฏิบัติงานอบรมครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์”