นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางยุพิน ยาจาติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นำคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้นำสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด และสหกรณ์ปาล์มควนชะลิก จำกัด รวม 40 คน เปินทางศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายด้านความคิดในการบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เชื่อมโยงสินค้าข้าวสารสหกรณ์ การบริหารสินเชื่อ ซึ่งสหกรณ์มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่ดีส่งผลได้รับดอกเบี้ยพึงชำระร้อยละ 92 และสมาชิกมีส่วนร่วมทำธุรกิจแบบครบวงจรกับสหกรณ์ร้อยละ 80 และคณะศึกษาดูงานได้ลงประชุมกลุ่มสมาชิก (ต้นแบบ) เป็นกลุ่มที่ไม่มีดอกเบี้ยค้าง และมีประวัติการจัดชั้นสมาชิกอยู่ในลำดับต้นๆ ของการประกวดกลุ่มสมาชิก ลำดับที่ 1-10 จาก 27 กลุ่มสมาชิก และวันนี้สมาชิกในกลุ่มได้รับสวัสดิการเป็นข้าวสารสหกรณ์คนละ 1 ถุงขนาด 15 กก. ราคา 555 บาท ตามเกณฑ์การจัดชั้นสมาชิกด้วย

โดยมีนางยุพดี จิตผ่องอำไพ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ร่วมกันบรรยายถึงที่มาและการบริหารจัดการธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ โดยแจกแจงถึงปัญหาและแนวทาง วิธีการแก้ไข ที่สำคัญคือฝ่ายจัดการต้องมีข้อมูลของสมาชิกที่ชัดเจน เข้าถึงข้อเท็จจริง ตั้งแต่อาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ รู้เขารู้เรา เพื่อนำมาวางแผนบริหารจัดการธุรกิจแล้วเสนอเป็นแผนปฏิบัติผ่านที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ที่มาดูงานต้องนำไปปรับใช้ตามวิถีชีวิตของสมาชิกในพื้นที่สหกรณ์นั้นๆ

อนึ่ง สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เน้นสร้างกลุ่มสมาชิกให้เข้มแข็งตั้งแต่ตัวสมาชิก ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เข้มแข็งด้วย โดยฝ่ายจัดการจัดเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อจัดชั้น มีผลต่อสวัสดิการที่สมาชิกได้รับจะไม่เท่ากัน ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพราะสมาชิกรายใดทำดี ต้องได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าสมาชิกทั่วไปเพื่อความยุติธรรม เช่น การถือหุ้น การฝากเงิน ซื้อสินค้า หรือส่งชำระหนี้ที่ดี การเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก ซึ่งสหกรณ์กำหนดการประชุมกลุ่มฯ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง โดยประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม ดำเนินการประชุมกลุ่มสมาชิกเอง มีฝ่ายจัดการเป็นตัวเสริมเพื่อรับข้อมูลว่าสมาชิกต้องการอะไร และมีกิจกรรมการ รับฝากเงิน-ค่าหุ้น ซื้อสินค้า สอบทานหนี้ และอื่นๆ ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มสมาชิกและฝ่ายจัดการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน