ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด ร้องสันนิบาตสหกรณ์ฯ ช่วยสหกรณ์สมาชิกเดือดร้อนหนัก หลังออกระเบียบการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ขาดทุนหมุนเวียน เหตุไม่สามารถจัดเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยได้

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.62 นายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อน จากระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ไม่สามารถจัดเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (รับจากโรงงานที่เรียกเก็บจากชาวไร่อ้อย) ให้กับสหกรณ์สมาชิกได้ ทำให้สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้และเงินหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจที่จะต้องให้ความช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์

ทั้งนี้ ทางชุมนุมสหกรณ์ฯ มีความประสงค์ให้มีการแก้ไขระเบียบในลักษณะเดียวกับระเบียบคณะกรรมการและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 เพื่อผ่อนผันต่อไปอีก 2 ปี ระหว่างรอพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ และขอให้ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯ หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยได้แบบยั่งยืน ภายใต้กฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน